รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

หน้าแรก

คณาจารย์ / ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

E-Mail : chompoonuh@swu.ac.th

ติดต่อ : 02-649-5000 ต่อ 15550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มิย. 2533 – พย.2536

M.S. M.S. (Economics) University of Utah Sept 1996-Apr 1997

Ph.D. Ph.D. in Economics University of Utah Sept 1997-Apr 2000

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Chaturaphat Chantith, Chompoonuh K. Permpoonwiwat, and Richard G. Fowles. Cost-Effectiveness of
     Road Safety Policy for Preventing and Reducing Road Traffic Fatalities in Thailand. Thailand and T the World Economy |Vol. 39, No.2, May-               August2021| 1Vol. 39, No.2, May -August 2021Page (1-17).
Chaturaphat Chantith, Chompoonuh K. Permpoonwiwat, and Bertrand Hamaide. Measure of
     productivity loss due to road traffic accidents in Thailand. IATSS Research, Vol. 45 No.1, April 2021, pp. 131-136
Komwit Siritorn and Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Effects of area characteristics and
     municipal waste collection fees on household waste generation. Journal of Material Cycles
     and Waste Management, 2020, 22(1), pp. 89-96
Komwit Siritorn and Chompoonuh K. Permpoonwiwat. An optimal solid waste collection fee
     based on area characteristics using hedonic pricing approach. International Journal of
Environment and Waste Management, 2019, 24(4), pp. 451-465

นายือมิง มาหามะ ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ ผลของภาษีกองมรดกต่อความเหลื่อมล้าอันเนื่องมาจากการถ่ายโอนความมั่งคั่ง            ข้ามรุ่น Chiang Mai University Journal of

Economics, Vol. 23 No.2, May-August 2018, pp. 95-119.
Katharina Lunardon, Pier Paolo Pasqualoni, and Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Transnational
     and Transdisciplinary Research Networks: Creating Learning Spaces by Transcending
Boundaries for Collabolation. Workplaces as Learning Spaces – Conceptual and Empirical
     Insights, Innsbruck University Press, 2017, pp 35-54.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รัชพันธุ์ เชยจิตร และอังคณา ธนานุภาพพันธุ์ การศึกษาความสูญเสียรายได้
     ของภาครัฐจากนิติกรรมอาพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
     วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม – มิถุนายน 2560 หน้า 29-40.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat and Rakkhwan Sarawasee. Policy-related motorcycle traffic
     accidents in Thailand, Injury Prevention, Vol. 22 Suppl 2, September 2016.
Minh-Tam Thi Bui and Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat. Trade Liberalization and
Gender Wage Inequality in Thailand: A Macro-level Approach. Equating Gender: Explorations
     in Asia-Pacific, 2016, pp:89-105.
Minh-Tam Thi Bui and Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat. Gender Wage Inequality in
     Thailand: A Sectoral Perspective. International Journal of Behavioral Science, Vol.10 No.2,
     2015, pp: 19-36.
Rakkhwan Sarawasee, Chompoonuh K. Permpoonwiwat and Richard Fowles. Economic Policies
     Relating to Motorcycle Fatalities in Thailand. Christian University of Thailand Journal, Vol.
     21 No.4, October, 2015, pp.694-713.
Rakkhwan Sarawasee, Chompoonuh K. Permpoonwiwat and Richard Fowles. Economic Policy
     Relating to Motorcycle Accidents in Thailand: Prevention Budget for Motorcycle Safety.
    Journal of Population and Social Studies, Vol. 23 No.1, January, 2015, pp.98-110.
Paweena Leetrakul and Chompoonuh K. Permpoonwiwat. An Analysis of Women’s Engagement
     in the Thai Labor Market. Proceeding in International Symposium “Gender Equality and
Diversity in the Research Environment” Tokyo, Japan, 7 Nov 2015.
ปวีณา ลี ตระกูล และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงาน.
     วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 มกราคม –
     มิถุนายน 2559. หน้า 43-56.
Paweena Leetrakun and Chompoonuh K. Permpoonwiwat. An Analysis of Women’s Engagement
     in the Thai Labor Market. วารสารประชากรศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559.
ปวีณา ลี้ตระกูล ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และวรเวศม์ สุวรรณระดา. การวิเคราะห์หาแนวทาง
     สนับสนุนการทางานของผู้หญิงในสังคมสูงวัย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติของ
     นักเศรษฐศาสตร์ ครั งที่ 10, วันที่ 27 เมษายน 2559. หน้า 22-39.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Financial and Economic Viability of Bioplastic Production in
     Thailand, WorldFish (ICLARM)-Economy and Environmental Program for Southeast Asia,
     Philippines, March, 2014.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat and Ratchapan Choiejit. Income Inequality within Thailand
     Households: Gender Prospective, Srinakharinwirot Research and Development (Journal of
     Humanities and Social Sciences), Vol.6 No.11, 2014.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Cost Benefit Analysis of Bioplastic Production in Thailand,
     Economics and Public Policy Journal, Vol.3 No.6, 2012, pp: 44-73.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat and Polpat Kotrajaras. Pooled Time-Series Analysis on Traffic
     Fatalities in Thailand, World Review of Business Research, Vol.2 No.6, 2012, pp: 170-182.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Gender Analysis in Thailand: Socio-economic Aspects, Journal
     of Information and Communication Studies, No.12, 2012, pp: 23-36.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Foreign Ownership of Land in Phuket, Thailand, Journal of US-
     China Public Administration, Vol.7 No.11, 2010/11, pp: 92-96.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Ownership of Immovable Properties by Foreigners in Thailand,
     Economics and Public Policy Journal, Vol.1 No.1, 2010, pp: 55-70.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Economic Valuation of Recreational Value and Entrance Fee:
     A Case Study of Lumpinee Park, Bangkok Metropolitan, Economics and Public Policy
     Journal, Vol.1 No.1, 2010, pp: 135-149.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. “แนวโน้มตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ”
     วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2552 หน้าที่ 113- 120.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และศิริพร สัจจานันท์. “การจัดเก็บภาษีมรดกในนานาประเทศ” วารสาร
     เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2550 หน้าที่ 41- 50.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. “Gender Impact Analysis and Equality Plan in Male-Dominated
     Workplace” วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช มิถุนายน, 2549 หน้าที่ 120-146.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. “Efficiency of the Thai Government Budgets for Road Safety,”
     วารสารวิชาการฉบับปฐมฤกษ์ ๒ ทศวรรษ เศรษฐศาสตร์. กันยายน, 2545, หน้าที่ 149-160.
Chompoonuh K. Permpoonwiwat. The Economic Consequences of Policy Related Variables on
     Reductions in Motor Vehicle Traffic Fatalities: The Case of Thailand, Chulalongkorn Journal
     of Economics, Chulalongkorn University. V.13, No.2, May, 2001 pp:208-226.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
โครงการวิจัย
1) โครงการการจัดการความรู้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ระยะที่ 2 ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ. 2564 (หัวหน้าโครงการ)
2) โครงการวิจัยเรื่อง วัยคะนองกับความเสี่ยงในอุบัติเหตุทางถนน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2563 (หัวหน้าโครงการ)
3) โครงการความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมประกันภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานวิจัยท้าท้ายไทยเรื่องถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2563 (หัวหน้าโครงการ)
4) โครงการการจัดการความรู้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ. 2563 (หัวหน้าโครงการ)
5) โครงการจ้างผู้รวบรวมจัดทาต้นฉบับรายงานตามมาตร 73 ของคณะกรรมการติดต่อและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2553 ประจาปี 2558 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องข้อสังเกตและเรื่องอื่นๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน. 2559 (หัวหน้าโครงการ)
6) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในพื นที่ภาคกลาง ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์)
7) การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอาพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว. 2558. (หัวหน้าโครงการ)
8) โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การประเมินสถานการณ์ ประเด็นปัญหา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีผลต่อระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2557. (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์)
9) Trade Liberalization and Gender Wage Inequality in Thailand: Evidence from Macro and Micro Approaches. 2557. (หัวหน้าโครงการ)
10) จีนกับการใช้ที่ดินในประเทศไทย. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2556. (นักวิจัยร่วม)
11) โครงการศึกษาการสูญเสียรายได้ของท้องถิ่นอันเนื่องมาจากการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556. (หัวหน้าโครงการ)
12) ความเหลื่อมลาของรายได้ของครัวเรือนไทย-มิติทางเพศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556. (หัวหน้าโครงการ)
13) การศึกษาวิเคราะห์แรงงานนอกระบบและการสารวจเพื่อสร้างแบบจาลองสาหรับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 2555. (นักวิจัยร่วม)
14) Financial and Economic Viability of Bioplastic Production in Thailand, Funding by Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA). 2010. (นักวิจัยร่วม)
15) โครงการการจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.). 2553. (หัวหน้าโครงการ)
16) โครงการการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2552. (ผู้วิจัยร่วม)
17) โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2552. (ผู้วิจัยร่วม)
18) โครงการศึกษานโยบายภาษีที่ดิน ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2552. (หัวหน้าโครงการ)
19) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2551. (ผู้วิจัยร่วม)
20) โครงการจัดทาสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2550. (ผู้วิจัยร่วม)
21) โครงการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมภาษีมรดกและภาษีผลได้จากทุน ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2549. (หัวหน้าโครงการ)
22) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2549. (หัวหน้าโครงการ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง)
23) โครงการผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549. (นักวิจัยร่วม)
24) การจัดทาฐานข้อมูลทาเนียบองค์กรที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547. (นักวิจัยร่วม)
25) การประเมินผลหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางององค์กรอิสระ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า 2547. (นักวิจัยร่วม)
26) Gender Analysis and Equality Plan for CIDA Feasibility Study for LiDAR Surveys for Road Construction in Thailand, 2004. Funding by Canadian International Development Agency (CIDA). (หัวหน้าโครงการ)
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
3.1 ตารา
ศิริพร สัจจานันท์ และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลังและ
   บทบาทหน้าที่ของรัฐ ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) หน่วยที่ 8 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2563
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. การหาค่าเหมาะสมที่สุดเมื่อมีข้อจากัด ในประมวลสาระชุดวิชา การ
     วิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.       2560
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) หน่วยที่ 3    นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2559
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. การวิเคราะห์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างช่วงเวลาอย่างเหมาะสม ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ เล่ม  ที่ 1 หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น ในเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ดุลยภาพตลาดผลิตผล-ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่มที่ 3 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ตลาดปัจจัยการผลิต ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 7 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. อุปสงค์ของเงิน ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 10 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และพรกมล มานะกิจ. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 1 ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 10 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ความรู้เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้สถิติและเศรษฐมิติ ในเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547.
ศิริพร สัจจานันท์ และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. เศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนา ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2548.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2548.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ทรัพยากรน้ำ ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2549
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. การวิเคราะห์และการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 13 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2549.
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550.

Public Economics, Econometrics, Economics of Gender

Empty tab. Edit page to add content here.
CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet