รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

หน้าแรก

คณาจารย์ / อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

ติดต่อ :

E-Mail : aotip.ratniyom@gmail.com, or-tip@g.swu.ac.th

Phone: 089-4138449, 02-1691004

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วท.บ.   เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2523
พบ.ม.  พัฒนาการเศรษฐกิจ                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2525
ปร.ด.    ประชากรและการพัฒนา                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    2545

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Sukpaiboonwat. S & Ratniyom. A. (2021). An analysis of the Input-Output Table in Sports Industry of Thailand. Journal of Economics and Management Strategy. Vol 8 No 2. (2021)

อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2564). ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อ

ประกันการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 8(1),

115-129.

อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2563). การเปรียบเทียบระบบการ

ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15(1), 74-86.

ทัศนียา วังสะจันทานนท์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2562). ผลของโปรแกรมการ

ส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22(2), 128-140.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2560). การย้ายถิ่นบนเส้นทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย. วารสารเศรษฐ

ศาสตร์และนโยบายสาธารณะ. 8(16), 67-83.

Aotip Ratniyom and Polapat Kotrajarras. (2014). An Analysis of Income and Expenditure of

Household in one rural area of Thailand, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ.

5(10), 1-15.

เพ็ญวนา ปรานสุจริต อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัตน์. (2556). การ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่นและประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี.วารสารราชวิจัยภัฏพระนคร.8(1), 115-129.

ณัฐพล วุฒิรักขจร อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และชมพูนุท โกสลากร. (2555). วิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของธนาคารออมสินประจำปี

2553. วารสารสุทธิปริทัศน์. 26(80), 183-197.

พุทธิพร เหล่าประดิษฐ์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2554). ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ. 2(3),100-119

นาวิน แพทยานันท์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2554). การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการบำบัด

รักษาผู้ติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.18(1), 8-20.

อรนุช ศิริเดชะ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และพิศมัย จารุจิตติพันธ์.(2553). ความคุ้มค่าของการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน. วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย.1(2), 108-120.

จิราภรณ์ พวงเขียว อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และณัฐกา ตันสกุล. (2553). ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด. วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย.1(2),

121-133.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัตน์. (2552). แนวโน้มตลาดแรงงานไทยใน

ต่างประเทศ. วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ. 5(5), 113-120.

นรินทร์ เชวงนิรันดร์ จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2552). ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย

การผลิต และต้นทุนการทำฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ. 5(5),

99-112.

ปัญญา ตันติวิไล และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2551). การประมาณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อ

เอชไอวีของผู้ป่วยเอสด์ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารเศรษฐศาสตร์

ศรีนครินทรวิโรฒ. 4(4),102-118.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. (2549). ถอดบทเรียนกรณีชุมพรคาบาน่า และศูนย์

กีฬาดำน้ำ: เศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองในภาคบริการแบบครบวงจร. วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินท

รวิโรฒ 2(1), 12-18.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.(2540). ผลกระทบของการว่างงานอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย.

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 37(2), 121-134.

จรินทร์ เทศวานิช เอกพล หนุ่ยศรี และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2540). ศักยภาพและข้อจำกัดการพัฒนา

อุตสาหกรรมถลุงเหล็กในประเทศไทย. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 10(2),122-132

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Aotip Ratniyom. (2018). “Thai Labor in the World Labor Markets”, International

Journal of Business and Management Studies, ISSN: 2158-1479: 07(02): 9-16

Aotip Ratniyom. (2016) Choosing Location for the Establishment of the Distribution Center

Ecotourism. International Journal of Business and Management Studies. ISSN: 2158-

1479::05(02):559-566.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม รวิพรรณ สาลีผล และประพาฬ เฟื่องฟูสกุล. 2557. การวิเคราะห์บัญชี

รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในการประชุม มศว วิชาการครั้งที่ 8

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2562). ทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง ในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

มนุษย์และการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และวสุ สุวรรณวิหค. (2562). การลงทุนในทุนมนุษย์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ใน

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 1,

นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2555). แนวคิดทั่วไปและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ. ในประมวลสาระชุดวิชา

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2549). เทคโนโลยีกับการลงทุนและการผลิต .ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี

และความจำเริญทางเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2549). เทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ” ใน

ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศรีวงศ์ สุมิตร และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2548). นโยบายในการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ.

ในเอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศรีวงศ์ สุมิตร และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2548). การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอก

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ. ในเอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1, กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2546). ประชากรกับทรัพยากรมนุษย์. ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2546). การกำหนดค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง. ในเอกสารการสอนชุดวิชา

เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโข

ทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2546). การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์การวางแผนกำลังคนในโรงพยาบาล. ใน

ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2545). ทรัพยากรมนุษย์ ประชากร และการพัฒนา. ในประมวลสาระชุดวิชา

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2544). การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ. ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1,

นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2543). ประชากรกับการพัฒนา. ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2543). ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2537). มนุษย์กับสังคม (ตอนมนุษย์กับเศรษฐกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2536). เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2536). เศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2532). เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2532). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ

• การประเมินความคุ้มค่าของโครงการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของผ้สูงอายุในชุมชน พ.ศ. 2564 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์และผลทางสุขภาพจากการใช้สารพาราควอตและสารกำจัดวัชพืชอื่น: กรณีศึกษาเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2564 (นักวิจัยร่วม)

• การประเมินประสิทธิผลการให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชน พ.ศ. 2563 (นักวิจัยร่วม)

• การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัดและการรักษาด้วยยา พ.ศ. 2563 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพังพ.ศ.2563 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยลำพัง พ.ศ. 2562 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินประสิทธิผลการให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชน พ.ศ. 2562 (นักวิจัยร่วม)

• การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในชุมชน พ.ศ. 2561 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย . พ.ศ. 2561 ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• ปัจจัยที่มีผลต่อการออมสุทธิของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน และนิสิคที่จดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย พ.ศ. 2559 (นักวิจัยร่วม)

• ต้นทุนต่อหัวสำหรับการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหา นคร กรณีศึกษาโรงเรียน A พ.ศ. 2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การวิเคราะห์บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2557 (นักวิจัยร่วม)

• การเลือกทำเลที่ตั้งในการจัดตั้งศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าและบริการในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การวิเคราะห์บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พ.ศ.2556 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การวิจัย และพัฒนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลรังสิต พ.ศ. 2554 ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (นักวิจัยร่วม)

• การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2554 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก พ.ศ. 2551 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2551 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การวิจัยการมีงานทำของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2551 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงาน ปี 2550 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (นักวิจัยร่วม)

• การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงาน ปี 2549 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (นักวิจัยร่วม)

• การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินหลักสูตรเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับนักบริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น ที่ 2 พ.ศ. 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินหลักสูตรเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับนักบริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น ที่ 3 พ.ศ. 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การประเมินหลักสูตรธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2549 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ โดยผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการจ้าง พ.ศ. 2548 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (นักวิจัยร่วม)

• การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2548 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาจำแนกตามพื้นที่กลุ่มภาคกลาง พ.ศ. 2548 สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นักวิจัยร่วม)

• การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2547 (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (นักวิจัยร่วม)

• ผลกระทบทางสังคมของผู้ที่ออกจากงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 กระทรวงแรงงาน (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส (น้ำปลา) พ.ศ. 2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (นักวิจัยร่วม)

• ผลกระทบทางสังคมของผู้ที่ออกจากงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 กระทรวงแรงงาน (หัวหน้าโครงการวิจัย)

• การศึกษาศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในประเทศไทย พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นักวิจัยร่วม)

• การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นักวิจัยร่วม)

• การศึกษาประชากร เศรษฐกิจสังคมและที่ตั้งโครงการ ในการสำรวจและจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2536 (นักวิจัยร่วม)

• การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2530 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในส่วนการประชาสัมพันธ์) สำนักนายกรัฐมนตรี (นักวิจัยร่วม)

1.เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
2.เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3.เศรษฐศาสตร์ทรัพยายากรมนุษย์

Empty tab. Edit page to add content here.

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet