หน้าแรก

คณาจารย์ / อดุลย์ ศุภนัท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท

ติดต่อ :

E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV_Thai

CV_Eng

Research Interest :

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม