ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท

หน้าแรก

คณาจารย์ / อดุลย์ ศุภนัท

ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th

Phone: 02-6495000 ต่อ 1550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

Ph.D. in Economics (2011) ,Thammasat University

Master of Economics (2000), Chulalongkorn University

Bachelor of Economics (1998), Srinakharinwirot University

อดุลย์ ศุภนัท (2560). ความเต็มใจจ่ายสำหรับข้าวเสริมแคลเซียม.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 9(18)    

เขต เลิศวิวัฒนพงษ์ กัมปนาท บริบรูณ์ วิกร ตัณฑวุฒโฒ และ อดุลย์ ศุภนัท. (2560) การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทย. Verdian E-Jopurnal, Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ); 10(3): 2304-2323

อดุลย์ ศุภนัท.(2557) “การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมเพลง" การประชุมวิชาการ มศว วิจัย ครั้งที่ 8; 26-27 พ.ย. 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Adul Supanut (2019). Health behavior change: Using a Nudge theory-based nutrition intervention to reduce sugar-sweetened beverages consumption among University students.” 2nd International Conference on Economics, Management and Technology 2019; Nov. 19th -21st, Neu-Ulm University of Applied Science, Germany.86-90.

ทิพย์สวรรค์ ปล้องเกิด และ อดุลย์ ศุภนัท. (2562) “ศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าถุงพลาสติกที่ได้จากการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTTC Academic Day ครั้งที่ 3; 31 พ.ค. 2562 ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ, หน้า 1023-1034

1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

2. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

1. Microeconomics

2. Industrial Economics

Empty tab. Edit page to add content here.

อดุลย์ ศุภนัท.(2562) “โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขัน" เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อดุลย์ ศุภนัท.(2562) “การกำหนดราคา" เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อดุลย์ ศุภนัท.คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 (Mathematical Economics II). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ Print-Print; 2559