ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท

หน้าแรก

คณาจารย์ / อดุลย์ ศุภนัท

ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th

Phone: 02-6495000 ต่อ 1550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

Ph.D. in Economics (2011) ,Thammasat University

Master of Economics (2000), Chulalongkorn University

Bachelor of Economics (1998), Srinakharinwirot University

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อดุลย์ ศุภนัท. (2560) ความเต็มใจจ่ายสำหรับข้าวเสริมแคลเซียม. วารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(18), 230-240.
เขต เลิศวิวัฒนพงษ์ กัมปนาท บริบรูณ์ วิกร ตัณฑวุฒโฒ และ อดุลย์ ศุภนัท. (2560). การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทย. Verdian E-Journal Silpakorn University; 10(3), 2304-2323
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ทิพย์สวรรค์ ปล้องเกิด และ อดุลย์ ศุภนัท. (2562). “ศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าถุงพลาสติกที่ได้จากการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTTC Academic Day ครั้งที่ 3. (น 1023-1034). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Empty tab. Edit page to add content here.
Adul Supanut. (2021) “Health behavior change: Using a Nudge theory-based nutrition intervention to reduce sugar-sweetened beverages consumption among University students.” Bridging Entrepreneurship and Social Innovations. Cambridge Scholars Publishing. 9 Pages
อดุลย์ ศุภนัท. (2562). “โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขัน" เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 35 หน้า
อดุลย์ ศุภนัท. (2562). “การกำหนดราคา" เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 30 หน้า
อดุลย์ ศุภนัท. (2559) .คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 (Mathematical Economics II). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ Print-Print. 174 หน้า.

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet