หน้าแรก / บุคลากร
คณาจารย์

คณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
Research Interest : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติและผลงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
E-Mail : chompoonuh@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
E-Mail : jirawatj@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
E-Mail : nattayapr@g.swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ความสุข

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
E-Mail : nantarattang@gmail.com
Research Interest : เศรษฐจุลภาค เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การคลัง+ภาษีอากร

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์
E-Mail : peerat@g.swu.ac.th
Research Interest : Applied Microeconomics and Econometrics, Behavioral Economics, Experimental Economics, Game Theory, Poverty, Health Economics, Economic of HIV

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร
E-Mail : ratchapan@swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค การวิเคราะห์โครงการ สถิติเศรษฐศาสตร์

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
E-Mail : sivalap@swu.ac.th
Research Interest: Macroeconomics, Thai Economy, Life insurance, Non-life insurance, Population aging, Feasibility study, Input-Output table, Health Economics

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
E-Mail : suppanunta@g.swu.ac.th
Research Interest : Project Analysis, Macroeconomic, Financial and Banking Policy, Agricultural Business Economics

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
E-Mail : suwimonh@g.swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
E-Mail : saree@g.swu.ac.th
Research Interest : Industrial Organization Microeconomics International Trade

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติและผลงาน
Assistant Professor DR. TAM BUI THI MINH
E-Mail : bminhtam@g.swu.ac.th
Research Interest : International Trade, International Finance Development Economics (poverty, inequality, gender empowerment, migration) Statistical and Econometric Analysis

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล
E-Mail : econswur@yahoo.com
อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
E-Mail : kaveepot@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
E-Mail : danait@g.swu.ac.th
Research Interest : International Finance, International Economics, Macroeconomics, Financial Economics, and Applied Econometrics Research Interest

ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย
E-Mail : thongchart@g.swu.ac.th
Research Interest : แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป, เศรษฐมิติ, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์พลังงาน

ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส
E-Mail : polpat@g.swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ประวัติและผลงาน
Dr. Ruihui Pu
E-Mail : ruihui@g.swu.ac.th
อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย
E-Mail : thipwi@g.swu.ac.th
อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร
E-Mail : thanakhom@swu.ac.th
อาจารย์สุทธิดา พลายงาม
E-Mail : sutidap@g.swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ประวัติและผลงาน