หน้าแรก / บุคลากร
ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
E-Mail : aotip.ratniyom@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์
E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
E-Mail : polpat@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
E-Mail : suppanunta@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
E-Mail : sivalap@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและนโยบาย
E-Mail : suwimonh@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
E-Mail : danait@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Email : kaveepot@swu.ac.th
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
E-Mail : sirikarnk@g.swu.ac.th