หน้าแรก / บุคลากร
ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : adulsu@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : suppanunta@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : sivalap@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : peerat@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : suwimonh@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : danait@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : nattayapr@g.swu.ac.th
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

02-649-5000 ต่อ 12226
Email : sirikarnk@g.swu.ac.th