หน้าแรก / บุคลากร
ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : aotip.ratniyom@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : adulsu@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : polpat@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : suppanunta@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : sivalap@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและนโยบาย

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : suwimonh@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : danait@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

02-649-5000 ต่อ 15550
Email : kaveepot@swu.ac.th
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

02-649-5000 ต่อ 12226
Email : sirikarnk@g.swu.ac.th