คณบดี ผู้บริหารคณาจารย์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่
หน้าแรก / บุคลากร ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
02-649-5000 ต่อ 15550 Email : adulsu@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์
02-649-5000 ต่อ 15550 Email : suppanunta@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-649-5000 ต่อ 15550 Email : nattayapr@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
02-649-5000 ต่อ 15550 Email : peerat@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
02-649-5000 ต่อ 15550 Email : thongchart@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
02-649-5000 ต่อ 15550 Email : danait@g.swu.ac.th
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
02-649-5000 ต่อ 12226 Email : sirikarnk@g.swu.ac.th