กำหนดการ

การนำเสนอผลงานวิชาการตามหัวข้อ ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 7 ห้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564   เวลา 13:00 – 15:40 น.

Group 1

Monetary, Fiscal and Macroeconomics

ห้องที่ 1

เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค

Moderator : ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

Commentator : 1. ผศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2. ดร.พนิต วัฒนกูล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Coordinator : คุณจุฑามาศ ฉ่ำศิริ   โทรศัพท์ : 087-813-5662

Zoom Link :  https://zoom.us/j/97852509446                 Meeting ID: 978 5250 9446

 

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.05-1.25

Presentation and discussion on

  

“VAT threshold and small business behavior: evidence from Thai tax returns”

  

รศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ

  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

2

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“Knights of the Round Table: Effects of Monetary Policy Committee’s Unanimous Voting on Changes in Interest Rates”

  

อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์

  

ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

3

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“การประเมินส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลภาษีเงินได้”

  

อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

4

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“The impact of gastronomy tourism stimulation on Thailand economy:
Under the situation of COVID-19 pandemic”

  

ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี

ดร.ศตวรรษ วรรณพันธ์

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

5

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“Trust and corporate bond issuance in Asian emerging economies”

  

คุณกุลณิชา มีไชยโย

  

Adam Smith Business School, University of Glasgow

   

6

3.05-3.25

Presentation and discussion on

  

“Exploring the role of exchange rate in inflation targeting, the case of Thailand”

  

ผศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา

  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 

3.25-3.40

Further discussion & session conclusion

 

 

Group 2

Agricultural and Development Economics

ห้องที่ 2

เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์พัฒนา

Moderator : ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

Commentator : ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Coordinator : คุณวิชุตา อดุลย์วัฒนกุล  โทรศัพท์ : 081-255-2733

Zoom Link :  https://zoom.us/j/4435780087         Meeting ID: 443 578 0087                        

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.05-1.25

Presentation and discussion on

  

“ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรทำนาเปรียบเทียบกับหนี้สินของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอื่น”

  

คุณอารีรัตน์ ลุนลลาด

  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   

2

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“Understanding demand and potential impacts of agricultural insurance through dynamic game experiment”

  

คุณชนกานต์ ฤทธินนท์

  

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

3

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“Shocks and farmer’s debt dynamics: Evidence from granular loan data”

  

คุณณรงค์ฤทธิ์ อดุลย์ฐานานุศักดิ์

  

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

4

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“Debt moratorium and farmer’s debt dynamics: Evidence from granular loan and farm registry data”

  

Lathaporn Ratanavararak and Sommarat Chantarat

  

Puey Ungphakorn Institute for Economic Research (PIER), Bank of Thailand

   

5

2.25-2.45

Presentation and discussion on

  

“Demand for Agricultural insurance in Thailand: Evidences from an Integrated Data set on Thai Agriculture”

  

คุณบุญธิดา เสงี่ยมเนตร

  

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

6

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันในประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2562”

  

ผศ.ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล

  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

7

3.05-3.25

Presentation and discussion on

  

“Wealth Distribution and Government Policy Intervention: Evidences from Thailand”

  

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  

Vasu Suwanvihok

  

Pichit Ratchatapibhunphob

   

8

3.25-3.45

Presentation and discussion on

  

“การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลาตามกรอบการประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรและอาหาร (SAFA Framework)”

  

ดร.โชติมา พรสว่าง

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
 

3.45-3.50

Further discussion & session conclusion

 

Group 3

Behavioral Economics

ห้องที่ 3

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

Moderator : ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม

Commentator : 1. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), 2. ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Coordinator : คุณณัฐกร ตุ้ยทา   โทรศัพท์ : 085-982-8224

Zoom Link :  https://zoom.us/j/93485159707             Meeting ID: 934 8515 9707

 

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“ความเต็มใจจ่ายค่าบริการโรงแรมกักตัวทางเลือกในประเทศไทยของคนไทยไกลบ้าน”

  

ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ 

  

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

2

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“Health behavior change: Using a Nudge theory-based nutrition intervention to reduce sugar-sweetened beverages consumption among University students”

  

ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

3

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“Can Personality Traits Help Predicting Marriage Dissolution? A Survival analysis”

  

รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม

  

Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University

   

4

2.25-2.45

Presentation and discussion on

  

“The Effects of Altruistic and Extrinsic Motivations on Product Review:  Evidence from a Framed Field Experiment”

  

Loylom Prasertsri

  

Faculty of Economics, Thammasat University

  

School of Economics, University of East Anglia (UK)

   

5

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์หลังการยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกรุงเทพฯ”

  

ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์

  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

   

6

3.05-3.25

Presentation and discussion on

  

“บุคลิกลักษณะกับการทำนายโอกาสการหย่าร้าง ด้วยเครื่องมือ Logistic Regression Analysis”

  

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
 

3.25-3.40

Further discussion & session conclusion

 

Group 4

International Economics

ห้องที่ 4

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Moderator : Assistant Professor Dr.TAM BUI THI MINH

Commentator : ดร.อภิวีร์ อันตรเสน (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

Coordinator : คุณวรรณิภา ญาติเสมอ    โทรศัพท์ : 080-610-6546

Zoom Link :  https://zoom.us/j/93527318314        Meeting ID: 935 2731 8314

 

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.05-1.25

Presentation and discussion on

  

“Understanding the Bimodality of the Export Intensity Distribution in Thailand”

  

Assistant Professor Dr.Wisarut Suwanprasert

  

Jones College of Business, Middle Tennessee State University

   

2

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“Dynamics of Export Entry and Exit under Uncertainty”

  

บุณยดา เหล่าประภัสสร, University of Michigan

   

3

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“The role of domestic value added in export performances and the labor income share in the era of global production sharing: Evidence from Thailand”

  

Dr.Wannaphong Durongkaveroj

  

Faculty of Economics, Ramkhamhaeng University

   

4

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ: มิติผ่านห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มโลก”

  

ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ 

คุณสาริน ธีระภัทรานันท์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

   
   

5

2.25-2.45

Presentation and discussion on

  

“การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบไม่สมมาตรภายใต้การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม: กรณีอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์”

  

ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

6

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“Are bitcoin and gold safe haven assets? Evidence from Thailand”

  

ผศ.ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   

7

3.05-3.25

Presentation and discussion on

  

“Nowcasting Thailand Economic Activity Using the Google Mobility Data”

  

Dr.Chaleampong Kongcharoen

  

Faculty of Economics, Thammasat University

   
 

3.25-3.40

Further discussion & session conclusion

 

Group 5

Industrial and Business Economics

ห้องที่ 5

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Moderator : ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย

Commentator : 1. ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น),   2. ดร.ดนัย ธนามี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Coordinator : อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร   โทรศัพท์ : 095-568-1597

Zoom Link :   https://zoom.us/j/97369351392       Meeting ID: 973 6935 1392

 

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.05-1.25

Presentation and discussion on

  

“Demand for mobile telecommunications services in Thailand”

  

ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์

  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

2

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“A Hedonic Pricing Analysis of the Coworking space rates in Bangkok”

  

ผศ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล

  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

3

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“อุปสงค์ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยและการวัดอำนาจตลาดของผู้ประกอบการ”

  

อาจารย์ธันวา แผนสท้าน

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   

4

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“วิเคราะห์โครงสร้างและผลการดำเนินงานทางการเงิน กรณีเปรียบเทียบรถไฟฟ้าใต้ดินประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์”

  

ดร.ดนัย ธนามี

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

5

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“โครงการ “คนละครึ่ง” กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ”

  

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์

  

ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

6

3.05-3.25

Presentation and discussion on

  

“การพยากรณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยด้วยคำค้นหาใน Google”

  

ผศ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

7

3.25-3.45

Presentation and discussion on

  

“Marry Up and Divorce Down: Gender Roles in Marriage and the Earnings of Thai Women”

  

ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
 

3.45-3.50

Further discussion & session conclusion

 

Group 6

Human Resources and Labor Economics, Political Economics

ห้องที่ 6

เศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การเมือง

Moderator : 1. รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์,  2. ผศ.ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร

Commentator :  1. ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล (NIDA),  2. รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Coordinator : คุณจักร์ทิพย์ กลับแสง  โทรศัพท์ : 083-432-1455

Zoom Link :   https://zoom.us/j/93090613244     Meeting ID: 930 9061 3244

 

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.05-1.25

Presentation and discussion on

  

“The Differential Effect of the Minimum Wage on Employment in Routine Occupation in Thailand”

  

ดร.อรรถกฤต เล็กศิวิไล

  

Institute of Applied Health Sciences, University of Aberdeen, UK

   

2

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“Do Employer Size-Wage Effects Exist in More Ethnically Diverse Workplaces?”

  

ดร.ถิรภาพ ฟักทอง

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

3

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“Do uncertain times discourage or foster LGBT-supportive corporate policies? Evidence from economic policy uncertainty”

  

Associate Professor Dr.Pattanaporn Chatjuthamard

  

Sasin School of Management  Chulalongkorn University

   

4

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“The Role of Social Trust in Governing the Sharing Economy for Poverty Reduction”

  

คุณวรพรรธน์ ชุติมา

  

School of Public Policy, Chiang Mai University

   

5

2.25-2.45

Presentation and discussion on

  

“ยุติธรรมทัศน์กับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย”

  

อาจารย์วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

6

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“Income recovery of Thai labors from COVID-19 pandemic”

  

ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   
 

3.05-3.40

Further discussion & session conclusion

 

Group 7

Miscellaneous

ห้องที่ 7

เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่

Moderator : 1. อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย, 2. ผศ.รวิพรรณ สาลีผล

Commentator :  อาจารย์กมลรัตน์ ถิระพงษ์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

Zoom Link :   https://zoom.us/j/95661663329

Meeting ID:  956 6166 3329                 

 

 

 

Time

Schedule

 

1.00-1.05

Session introduction

   

1

1.05-1.25

Presentation and discussion on

  

“Participating in Buddhist’s Religious Activities and Adolescents’ Self  Esteem: Empirical Evidences from Buddhist Adolescents in Thailand”

  

Phaphon Plumwongrot

  

Piriya Pholphirul

  

National Institute of Development Administration

   

2

1.25-1.45

Presentation and discussion on

  

“การจัดการเพื่อเพิ่มคุณค่าและลดต้นทุนในงานนิทรรศการด้วยนวัตกรรมการออกแบบ”

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร

  

คุณณัชชา ศิริขวัญชัย

  

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

3

1.45-2.05

Presentation and discussion on

  

“การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกจิของการบริหารทรัพยากรอาคารในประเทศไทย”

  

คุณเปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   

4

2.05-2.25

Presentation and discussion on

  

“สวัสดิการทางเศรษฐกิจและผลกระทบภายนอกของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

  

คุณณิชนันทน์ ขันกสิกรรม

  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

5

2.25-2.45

Presentation and discussion on

  

“การจัดสรรเวลาเพื่อการรักษาสุขอนามัยกับการได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นของคนไทย”

  

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย

  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   

6

2.45-3.05

Presentation and discussion on

  

“ความคุ้มค่าจากการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนนของสถานประกอบการ: บทสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม”

  

ดร.เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์

  

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

7

3.05-3.25

Presentation and discussion on

  

“ขบวนการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปการเรียนการวิชาสอนเศรษฐศาสตร์ในทศวรรษที่ 2010-2020:

บทสังเคราะห์ความริเริ่มจากต่างประเทศและบทเรียนสำหรับประเทศไทย

  

อาจารย์นนท์ นุชหมอน

  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
 

3.25-3.40

Further discussion & session conclusion


Economists & Friends

Days
Hours
Minutes
Seconds

บทความด้านเศรษฐศาสตร์

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น comprehensive university คณะเศรษฐศาสตร์ ก็ได้มีการมุ่งเน้นการสร้างกัลยาณมิตร
ในการทำงาน เราเปิดรับทุกศาสตร์ให้เข้ามาทำงานร่วมกัน
เป็นการทำงานกับผองเพื่อน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ทุกคนต้องการ”
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“ในอนาคตเศรษฐศาสตร์ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่
มีความละเอียดสูงมากขึ้น และคงต้องมีเพื่อนจากศาสตร์อื่นมากขึ้น เพื่อช่วยทำความเข้าใจมนุษย์และแก้ไขปัญหาสังคม
ท่ามกลางยุคdisruption นี้ ”
ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“หน้าตาของเศรษฐศาสตร์ในอนาคตจะมีความก้าวหน้า
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time โดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบ มีจินตนาการ ความยืดหยุ่น
และมีความสามารถในการรับมือกับภาวะ VUCA”
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“เศรษฐศาสตร์ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด นักเศรษฐศาสตร์จึงทำงานร่วมกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน อาทิ ร่วมมือกับนักสถิติในการวิเคราะห์ Big Data
ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข ร่วมมือกับวิศวกรคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น”
รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“เศรษฐศาสตร์สำคัญอย่างไรในยุคนี้ เป็นทั้งเครื่องมือ
และกระบวนการเพื่อนำไปสู่ความจริง ความงาม และความดี
ในระดับบุคคลและสังคม โดยในอนาคตเศรษฐศาสตร์จะ ไร้อคติทางความคิดในศาสตร์ตน ค้นหาวิวาทะที่สร้างสรรค์ ริเริ่ม
สหวิทยาประสานกัน เพื่อเทียมเท่าทันความเป็นอยู่ทุกผู้คน
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ ม.รามคำแหง”
อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
“เราต้องการเห็น "inclusive economics" ที่ให้ความสำคัญ
กับความแตกต่างหลากหลายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งในมิติของกรอบความคิดที่ไม่ได้ถูกครอบงำด้วยปรัชญาตะวันออก
ในมิติของงานวิจัยที่ขอบเขตครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และในมิติของความเสมอภาคในกลุ่มนักวิจัย/ผู้ใช้เศรษฐศาสตร์ ปราศจากอคติทางเพศที่ฉุดรั้งไม่ให้วิชาก้าวไปข้างหน้า”
อาจารย์ ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Previous
Next