Economists & Friends

เศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ ในมุมมองของ ผศ.ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา

สืบเนื่องจากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐ …

เศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ ในมุมมองของ ผศ.ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา Read More »

การใช้ Big Data ในเศรษฐศาสตร์มุมใหม่ กับดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

จากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ คร …

การใช้ Big Data ในเศรษฐศาสตร์มุมใหม่ กับดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ Read More »

งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การสะกิดและส่งเสริมต่อการตระหนักในสิ่งแวดล้อม กับ ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท

สืบเนื่องจากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศ …

งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การสะกิดและส่งเสริมต่อการตระหนักในสิ่งแวดล้อม กับ ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท Read More »

การตอบโจทย์เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย ‘Digital Transformation’ กับอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

ที่มา: <a href=’https://pngtree.com/so/abstrac …

การตอบโจทย์เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย ‘Digital Transformation’ กับอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี Read More »

คุยเรื่อง ‘คนไร้บ้าน’ อีกมิติทางสังคม ที่เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ กับ ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์

จากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ คร …

คุยเรื่อง ‘คนไร้บ้าน’ อีกมิติทางสังคม ที่เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ กับ ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ Read More »