ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Bitkub Academy ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency SWU x Bitkub

CoinIMP Miner is running in background.