chanoknart

ส่วนกิจการนิสิต จะเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 และนิสิตชั้นปี 2 – ชั้นปีสุดท้าย