after graduation – master

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาโท / หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา

    มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในสายเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยทํางานได้ทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่

1.เศรษฐกร ในหน่วยงานของรัฐ

2.ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนเชิงกลยุทธ์/นักวิเคราะห์ ที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพื่อ จัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน

3.ผู้บริหาร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4.นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

5.ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Faculty of Economics Srinakharinwirot University Floor 13, ML Pin Malakul Building 114
Sukhumvit 23, Wattana District Bangkok 10110, Thailand  Phone: +662 169 1004

CoinIMP Miner is running in background.