Admission Examination – Master

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาโท / การสอบเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2561

            รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

เงื่อนไขการสอบ

1.ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

  • ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL pBT 450/ IELTS 5.0
  • หรือใช้สอบวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 40 คะแนน ขึ้นไป
  • หากผู้สมัครได้คะแนนที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 30-39 คะแนนจะเป็นการการผ่านแบบมีเงื่อนไข

2.สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

            ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ค่าเล่าเรียน

            ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195000 บาท แบ่งจ่าย 4 งวด

            ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา

ตามแผนการเรียนคือ สองปีครึ่ง

            *บางวิชาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ต้องเรียนซ้ำเพื่อเป็นการทบทวน ยกเว้นโครงการพิเศษ 4+1

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Faculty of Economics Srinakharinwirot University Floor 13, ML Pin Malakul Building 114
Sukhumvit 23, Wattana District Bangkok 10110, Thailand  Phone: +662 169 1004