หลักสูตร-ปริญญาตรี

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี / รายละเอียดหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทยชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ:  ศ.บ.
     ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:  Bachelor of Economics
     ชื่อย่อ:  B. Econ.

คำอธิบายรายวิชา

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสารฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5)

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคา ศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลายท้งัในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
น าเสนอข้อมูลและความคิดส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5)

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและ
อ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีต่อบุคคลและสงัคม รวมท้งักฎหมายท่เีก่ยีวข้อง

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษา
ระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสันติสุขอย่างยั่งยืน

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5)

ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักท่ีเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ท่ีมีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 25
ของชุมชน มากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงานการสร้างภมู ิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรท่มีีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือส่งผลต่อการดา เนินชีวิตท่สีันติสุข
และยั่งยืน

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค
คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้า
กับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติ ท่มีีคุณภาพ

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5)

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษย์และสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรม
ของมนุษย์มีจิตสา นึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างสันติตระหนักในหน้าท่ี
รับผิดชอบและบทบาทท่พีึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุ ทรียศาสตร์แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะท่มีีต่อ
การดา รงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ท้งัท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติศิลปะ การแสดง ดนตรีวรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ส่อืและประสบการณ์ท่หีลากหลาย

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิ สิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5)

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสกิสท์ ่เีป็นความจริงของธรรมชาติเช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิ สิกส์ควอนตั้มทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพท้งัท่เีป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการดา เนินชีวิตท่ดีีงามมี
วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตท่ดีีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์มีคุณธรรมจริยธรรม

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง และคิดอย่างมี
เหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ผู้อ่ืน และบริบทท่ี
เก่ยีวข้อง ด้วยส่อืและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดเก่ยีวกบัสนั ติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัวชุมชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5)

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดา เนินชีวิตท่มีีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิง
คิด วิเคราะห์ท่กี่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดา เนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิตท่ดีีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

ศึกษา ค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่กี่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจา วัน ท้งัน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และส่อืท่หีลากหลาย

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5)

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีกว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีต
และร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีท่พี ัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยส่อืและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ท่ี
พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม 3(2-2-5)

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมท้งัการศึกษาในส่วนท่เีก่ียวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง 3(2-2-5)

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อานาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5)

ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดารงชีวิตประจาวัน

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มใน การจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5)

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรม และสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5)

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลาดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่จาเป็นต้องรู้ในการดาเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5)

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสานึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

รฐ 111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น รัฐและอานาจอธิปไตย สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง รวมทั้งพฤติกรรมทางการเมือง

รฐ 113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)

ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทกฎหมาย การจัดทากฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย การยกเลิกกฎหมายบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ประเภทสิทธิ การได้สิทธิ การใช้สิทธิ การสงวนสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ การโอนสิทธิ การเสียสิทธิ และการระงับซึ่งสิทธิ

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี หลักการและขั้นตอนในการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย

ศศฐ100 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

ECC100    Principles of Economics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ มหภาค อุปสงค์อุปทาน การปรับตัวสู่ดุลยภาพของตลาด การตั้งราคา และปริมาณผลผลิตภายใต้โครงสร้างตลาด ต้นทุนและรายรับของหน่วยการผลิตในระยะสั้นและระยะยาว ความหมายของรายได้ประชาชาติและดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความแตกต่างของการออมและการลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ศศฐ101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)

ECC101    Introduction to Microeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 100 หลักเศรษฐศาสตร์)

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และความยืดหยุ่น อุปสงค์ของตลาด พฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ศศฐ111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 3(2-2-5)

ECC111    Mathematical Economics 1

ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์กับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเซต ความ สัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชั่นรูปแบบต่างๆ สมการและอสมการ ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์รวม ค่าเชิงอนุพันธ์รวม การหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดแบบมีเงื่อนไขข้อจำกัดในรูปสมการ

ศศฐ112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)

ECC112    Statistics for Economists

ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่ม ความน่าจะ เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการแจก แจงตัวอย่างการแจกแจงร่วม ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงไควสแควร์ การวิเคราะห์สมการเชิงเดี่ยวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสมการเชิงเดี่ยว

ศศฐ201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 4(4-0-8)

ECC201    Intermediate Microeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น)

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาอธิบายในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ความพอใจแบบเปิดเผย ทฤษฎีการบริโภคภายใต้ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน การกำหนดราคาและปริมาณการใช้ปัจจัย แบบจำลองในตลาดสินค้าต่างๆ ตลาดปัจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีเกม ผลกระทบภายนอกและความล้มเหลวของตลาด

ศศฐ202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)

ECC202    Introduction to Macroeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 100 หลักเศรษฐศาสตร์)

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจระดับมหภาค กระแสการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ การกำหนดรายได้ประชาชาติ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีว่าด้วยการบริโภคและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพรายได้ประชาชาติ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้อและเงินฝืด  ตลาดแรงงานและการว่างงาน ดุลการชำระเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ศศฐ203 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

ECC203    Thai Economy

ศึกษาระบบเศรษฐกิจไทยในภาพกว้างองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทย การทำงานของระบบเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยมีมา และปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวัน รวมทั้งศึกษาแนวคิดทางเลือกใหม่ที่มีเป้าหมายทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศศฐ211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 3(2-2-5)

ECC211    Mathematical Economics 2

(บุรพวิชา : ศศฐ 111คณิตเศรษฐศาสตร์ 1)

ศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือและการฝึกปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ในด้านเมทริกซ์ และตัวกำหนดแบบต่าง ๆ ตัวกำหนดจาโกเบียน เฮชเชียน โบเดอร์เฮชเชียน เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เชิงสถิต ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์ดุลยภาพสถิตและเชิงเปรียบเทียบ

ศศฐ212 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(2-2-5)

ECC212    Introduction to Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์)

ศึกษาการประยุกต์ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การประมาณค่าและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเดี่ยว การประมาณค่าและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และความสัมพันธ์ของตัวแปร การประมาณค่าและการวิเคราะห์ตัวแบบตัวแปรหุ่น ปัญหาในการวิเคราะห์สมการถดถอยเมื่อภาวะจริงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) ปัญหาตัวรบกวนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน (Multicollinearity) และปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error)การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์สมการถดถอยเชิงซ้อน การแปรผลค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 4(4-0-8)

ECC302    Intermediate Macroeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 202เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลอง IS-LM ในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน  รวมทั้งตลาดปัจจัยการผลิต ในการกำหนดดุลยภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  การวิเคราะห์ในเชิงสถิต (Statics) เชิงสถิตเปรียบเทียบ (Comparative Statics) และเชิงพลวัต (Dynamics) การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของอุปสงค์มวลรวม และอุปทานมวลรวม วัฎจักรธุรกิจ การใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและนโยบายการค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอื่นที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ศศฐ312 เศรษฐมิติประยุกต์ 3(2-2-5)

ECC312    Applied Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติผ่านการปฏิบัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติการจัดกระทำข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ การเลือกใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล การแปรผลของแบบจำลองทางเศรษฐมิติต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจำลองทางเศรษฐมิติรูปแบบต่างๆ และการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ481 การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(1-4-4)

ECC481 Introduction to Economic Research
(บุรพวิชา : ศศฐ101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น และ ศศฐ202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น)
ศึกษาหลักการแนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยเศรษฐศาสตร์โครงสร้าง และรูปแบบของการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน ตลอดจนให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานวิจัย พร้อมการนําเสนอผลงานวิจัย

ศศฐ321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6)

ECC321    Development Economics

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้าง และ ปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัย อื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และสุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การค้า การลงทุน และหนี้ต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและทางเลือกของเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ศศฐ341 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6)

ECC341    Money and Banking

ศึกษาบทบาทของเงินและสินเชื่อ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น ธนาคารเงา บทบาทของสถาบันการเงินต่อวิกฤตการณ์การเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน โดยเน้นนโยบายการเงินแบบพิเศษ (Unconventional Monetary Policy) รวมทั้งการกำกับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารกลาง

ศศฐ351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC351    International Economics

ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้นของนักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิก คลาสสิกใหม่ และทฤษฎีการค้าร่วมสมัย ตลอดจนศึกษานโยบายการค้าระหว่างประเทศ ศึกษาดุลการชำระเงินและกระบวนการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

ศศฐ311 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 3(2-2-5)

ECC311    Mathematical Economics 3

(บุรพวิชา : ศศฐ211คณิตเศรษฐศาสตร์ 2)

ศึกษาเครื่องมือและการฝึกปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ในด้านอินทิกรัลแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)สมการผลต่างสืบเนื่อง(Difference Equations) การหาผลเลิศเชิงพลวัต (Dynamic Optimization) มาใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต ทั้งที่เป็นระดับจุลภาคและมหภาค

ศศฐ412 เศรษฐมิติขั้นสูง 3(2-2-5)

ECC412    Advanced Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติ และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา (Panel Data Models) ระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Simultaneous Equation System) ศึกษาวิธีของตัวแปรเครื่องมือ (Instrumental Variable Techniques) วิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุด 2 ขั้นตอน และการประมาณค่าพารามิเตอร์ระบบสมการถดถอย (System of Regressions and Seemingly Unrelated Regression: SUR) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ การแปรผลค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่เป็นระบบสมการการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ413 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา 3(2-2-5)

ECC413    Time Series Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติและการประมาณค่าตัวแบบจำลองทางเศรษฐมิติด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา แบบจำลองที่มีความล่าช้า (Distributed Lag Model) แบบจำลอง ARIMA แบบจำลองแก้ไขค่าความคาดเคลื่อน (Error Correction Model) แบบจำลองอัตถดถอยเวกเตอร์ (Vector Auto-regressive Model) การวิเคราะห์ปัจจัยกระตุ้น-ผลตอบสนอง (Impulse-response Analysis) แบบจำลองโคอินทีเกรชัน (Co-integration Analysis) แบบจำลองอัตถดถอยเวกเตอร์ภายใต้เงื่อนไขความแปรปรวนไม่คงที่และไม่คงที่ทั่วไป (Heteroscedastic and Generalized VAR model) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ การแปรผลค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่เป็นระบบอนุกรมเวลาการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ414 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

ECC414    Data Sciences

ศึกษาวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ การทำซิมมูเลชันเชิงตัวเลข (Numerical Simulation) การหาค่าเหมาะสมเชิงตัวเลข (Numerical Optimization) วิธีการมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) การแก้ปัญหาเชิงพลวัตด้วยการทำให้เป็นเส้นตรง (Solving Dynamic Problems using Linearization) การแก้ปัญหาไดนามิกโปรแกรมมิง (Dynamic Programming) และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Dataการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล

ศศฐ322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6)

ECC322    Public Economics

ศึกษาบทบาทของรัฐบาลไทยในระบบเศรษฐกิจ ความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล หลักการภาษีอากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณและนโยบายงบประมาณ นโยบายการคลัง

ศศฐ423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

ECC423    History of Economic Thoughts

ศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ยุคคลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์เซียน สังคมนิยม  นักเศรษฐศาสตร์หลังจากเคนส์  และเศรษฐศาสตร์สถาบัน รวมถึงศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์ สถาบันร่วมสมัยอื่นๆ

ศศฐ424 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)

ECC424    Agricultural Economics

ศึกษาการผลิต การบริโภค และการกำหนดราคาของผลผลิตการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค สำหรับผลผลิตการเกษตรที่คำนึงถึงการจัดการทรัพยากร รวมทั้งที่ดินและน้ำ ปัญหามลภาวะ เทคนิคการเกษตรที่เหมาะสม และการเกษตรยั่งยืน นโยบายการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ศศฐ425 การวิเคราะห์โครงการ 3(2-2-5)

ECC425    Project Analysis

ศึกษาการวางแผนโครงการ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินโครงการทั้งทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นกรณีศึกษาของโครงการที่เกิดขึ้นจริง

ศศฐ426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

ECC426    Economic Policy Analysis

ศึกษาหลักการและทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดนโยบายการลงทุนและการเลือกใช้ เทคนิคในการผลิต นโยบายการค้าและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม นโยบายเกี่ยวกับประชากร ตลอดทั้งขั้นตอนและกระบวนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เทคนิคและวิธีการในการวางแผนและการจัดทำโครงการพัฒนา โดยเน้นกรณีศึกษาของนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกนำมาใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ศศฐ427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)

ECC427    Special Topics in Economics

ศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน ในรูปแบบของการทำรายงานเฉพาะเรื่องการอภิปรายกรณีศึกษา และประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ศศฐ331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

ECC331    Human Resource Economics

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการลงทุนในทุนมนุษย์การย้ายถิ่นของแรงงาน การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วน บุคคลและผลตอบแทนส่วนสังคมจากการลงทุนในทุนมนุษย์โดยเน้นการศึกษาและการฝึกอบรม การวางแผน กำลังคน การพัฒนากำลังคน นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศศฐ332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

ECC332    Natural Resource and Environmental Economics

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาบทบาทของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเบื้องต้น รวมทั้งภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก

ศศฐ433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

ECC433    Labor Economics

ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รูปแบบตลาดแรงงาน โครงสร้างค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อการจ้างงาน

ศศฐ434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ 3(3-0-6)

ECC434    Gender Economics

ศึกษาวิวัฒนาการของบทบาททางเพศในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน การจัดสรรเวลาของคู่สมรสระหว่างงานในครัวเรือนและตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีอิทธิพลกำหนดความแตกต่างระหว่างเพศในอาชีพและรายได้ การตัดสินใจลงทุนในการศึกษาอบรมและโอกาสในตลาดแรงงาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเพศ การนำประเด็นทางเพศรวมไว้ในนโยบายและมาตรการของรัฐ และอื่นๆ

ศศฐ435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)

ECC435    Public Health Economics

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ปัจจัยการผลิตบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพ ปัญหาความไร้สมมาตรของสารสนเทศในการประกันสุขภาพ และกรณีศึกษาการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

ศศฐ436 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6)

ECC436    Energy Economics

ศึกษาความสำคัญของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ ปัจจัย นโยบายของภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และความต้องการใช้ทรัพยากรพลังงาน ผลกระทบของพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานทดแทนชนิดต่างๆ โครงสร้างตลาดและราคาของพลังงานรวมทั้งความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ศศฐ442 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

ECC442    Principles of Investments

ศึกษากระบวนการลงทุน เครื่องมือในการลงทุน บทบาทของตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Theory) ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) วิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ โดยเน้นการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

ศศฐ443 การเงินบรรษัท 3(3-0-6)

ECC443    Corporate Finance

ศึกษาถึงบทบาทของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนกำไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง โครงสร้างการเงินและต้นทุนของเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ศศฐ444 เศรษฐมิติทางการเงิน 3(2-2-5)

ECC444    Financial Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาลักษณะของข้อมูลทางการเงิน เครื่องมือทางสถิติและแบบจำลองเศรษฐมิติที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การพยากรณ์ผลตอบแทน ความผันผวนและความเสี่ยงทางการเงินการประยุกต์แบบจำลองเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าพารามิเตอร์ การแปรผลค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองทางเศรษฐมิติทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

ศศฐ445 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)

ECC445    Insurance Economics

ศึกษาความเสี่ยงทั้งหมด (Total Risk) ทุกประเภท รวมทั้ง ความเสี่ยงในระดับสากล (Global risk ) และความไม่แน่นอน ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวิต และ การประกันวินาศภัย การประกันบุคคลที่สาม การประกันสุขภาพ การประกันสังคม บทบาทของการประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการออม และ การลงทุน ผ่านการประกันภัย

ศศฐ452 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC452    International Trade

(บุรพวิชา : ศศฐ351เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)                     

ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่กลุ่มคลาสสิก กลุ่มนีโอคลาสสิก กลุ่มทฤษฎีการค้าแนวใหม่ และกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาอธิบาย การวิเคราะห์ผลของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งกรณีศึกษาปัญหาการค้าระหว่างประเทศ

ศศฐ453 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC453    International Monetary Economics

(บุรพวิชา : ศศฐ351เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

ศึกษาทฤษฏีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชำระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และนโยบายในระบบเศรษฐกิจมหาภาคแบบเปิด รวมทั้งวิเคราะห์วิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ

ศศฐ454 การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC454    International Investments

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของการลงทุน การกำหนดค่าจ้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างตลาด การดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ โดยเน้นผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจภายในประเทศ บทบาทของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ และวิเคราะห์บรรษัทข้ามชาติในประเทศกำลังพัฒนา

ศศฐ455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ 3(2-2-5)

ECC455    Economics of Selected Countries

ศึกษาการวิเคราะห์เชิงลึกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีตัวอย่างสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นโดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ บทบาทรัฐ และบทบาทของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

ศศฐ361 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

ECC 361 Industrial Economics
ศึกษาบทบาทความสําคัญของ ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรม และอํานาจการผูกขาดในอุตสาหกรรม ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

ศศฐ462 องค์การอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

ECC462    Industrial Organization

ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางตลาด พฤติกรรมของหนวยธุรกิจ และผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม การสรางความแตกตางในสินคาการวมตัวของหนวยธุรกิจ การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา  บทบาทของรัฐบาลในการการกำกับควบคุมหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม

ศศฐ463 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)

ECC463    Game Theory

ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เกมกลยุทธ์ ดุลยภาพแบบแนช ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม เกมที่มีการต่อขยาย (Extensive game) ดุลยภาพแบบสมบูรณ์ทุกเกมย่อย เกมเบย์ และเกมที่มีการต่อขยายภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศไม่สมบูรณ์ ศึกษาบทประยุกต์ทฤษฎีเกม

ศศฐ464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(2-2-5)

ECC464    Behavioral Economics

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง (Optimization) และการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice) การประยุกต์จิตวิทยากับเศรษฐศาสตร์ภาตใต้แบบจำลองการตัดสินใจ การศึกษาอคติเชิงพฤติกรรมและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง แบบจำลองเศรษฐมิติ และสถิติในฐานะเครื่องมือในการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

ศศฐ465 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 3(2-2-5)

ECC465    Transportation Economics and Logistics

ศึกษาบทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งต่อการเลือกที่ตั้งของหน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความสัมพันธ์ของการขนส่งในเมืองกับการขยายตัวของเมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการขนส่งในเขตเมืองโดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ศศฐ371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)

ECC371   Managerial Economics

ศึกษาหลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่นำประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในหน่วยธุรกิจ การวิเคราะห์ การประมาณและการพยากรณ์อุปสงค์ ฟังก์ชั่นการผลิต การวิเคราะห์ การประมาณและการพยากรณ์ต้นทุน การใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไร และการตั้งราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ 

ศศฐ472 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)

ECC472    Strategic Economics

ศึกษาพฤติกรรมของตลาด แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตอบโต้เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ประกอบการ การวางนโยบายด้านการแข่งขัน เปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในองค์กร ผ่านกระบวนการอภิปรายในชั้นเรียน

ศศฐ473 การสื่อสารเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

ECC473    Economic Communication

ศึกษาแบบพหุวิทยาการโดยประยุกต์ความรู้การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และการฝึกปฏิบัตินำเสนอข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องในทุกมิติผ่านกรณีศึกษา/การอภิปรายภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ศศฐ474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

ECC474    Creative Economy

ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) ตลอดจนการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ศศฐ475 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5)

ECC475    Digital Economy

ศึกษาโครงสร้างตลาดดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ศศฐ476 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ 3(2-2-5)

ECC476    Economics for Startup Entrepreneurs

ศึกษาต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค โครงสร้างตลาด ปัจจัยพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจเกิดใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจโดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet