การเรียนการสอน(นานาชาติ)

การปรับพื้นฐาน

ในช่วงก่อนเปิดเทอมคณะเศรษฐศาสตร์จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์

 

หน่วยกิตและหมวดวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาและกิจกรรมบังคับของหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

1.2 วิชาเลือก 10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพา 99 หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 27 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต

2.3 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กิจกรรมบังคับของหลักสูตร 3 กิจกรรม (การพัฒนาจิดสำนึกสาธารณะ  การสร้างเสริมประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศ)

 

วิชาเอก

นิสิตเริ่มเลือกเอกตอนปี  3 เทอม 2 โดยแบ่งเป็น 4 เอก ได้แก่ กลุ่มวิชาภาครัฐ กลุ่มวิชาการพัฒนา กลุ่มวิชาการเงิน และกลุ่มวิชาระหว่างประเทศ

 

การฝึกงาน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกระหว่าง การฝึกงาน กับ ฝึกปฏิบัติแบบสหกิจ

 

CoinIMP Miner is running in background.