“เพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับทุกก้าวในการดำรงชีวิต”

ด้วยความสำคัญของหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศ ทำให้คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการยกระดับจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ภายใต้คณะสังคมศาสตร์สู่การเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน

เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนิสิตที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะกลายเป็นขุมกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นฟันเฟืองในกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

A Background of the Faculty

Srinakharinwirot University (SWU) was established as the Advanced Teacher Training School in 1949 and then became the College of Education in 1954. Economics was first taught then in the Faculty of Humanities and Social Sciences. In 1975, the Faculty of Social Sciences became an independent establishment comprising of the Department of Economics, which taught economics as a minor to other social science majors. In 1994, the department first offered an undergraduate degree program in economics called Bachelor of Economics by admitted 30 students in the first batch at Prasarnmit campus. In 2008, the Department of Economics became an independent establishment called the School of Economics and Public Policy, and the School name was changed to the Faculty of Economics in 2016.

Academic Programs

Located on the Prasarnmit Campus in the heart of Bangkok’s business and financial district and conveniently accessed by the Skytrain and subway, the Faculty of Economics at Srinakharinwirot University offers degree programs at both the undergraduate and graduate levels. The Faculty of Economics has four academic programs:

1)     The Bachelor of Economics Program (Thai Program) offers classes in Prasarnmit, a key economic area of Bangkok. It has instructors who combine high-quality teaching with recent real-world applications, and excellent facilities.

2)     The Bachelor of Economics (International Program). With the establishment of the ASEAN Economic Community and the continuing development of global economic integration in mind, this program offers all classes in English in collaboration with many universities around the world.
The program aims to produce international graduates with critical thinking skills and the ability to understand cultural differences.

3)     The Master of Arts Program in Managerial Economics focuses on the application of economic theory to managerial decision-making in both governmental and private sectors to strengthen economic development and sustainable growth.

4)     The Doctor of Philosophy Program in Economics aims to produce scholars in many fields of Economics. The strength of the program is Public Economics, the study of the role of public policy in invigorating social development and sustainable economic growth.

ประวัติความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

[content_timeline id="1" _id="3600525"]