หลังสำเร็จการศึกษา-ปริญญาเอก

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก / หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1.อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   2.นักวิชาการ และนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ

   3.ที่ปรึกษา และนักบริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต