หลังสำเร็จการศึกษา-ปริญญาโท

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาโท / หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา

    มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในสายเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยทํางานได้ทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่

1.เศรษฐกร ในหน่วยงานของรัฐ

2.ผู้เชี่ยวชาญ/นักวางแผนเชิงกลยุทธ์/นักวิเคราะห์ ที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพื่อ จัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน

3.ผู้บริหาร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4.นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

5.ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต