โครงการ Online Company Project and Business Simulation

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ Online Company Project and Business Simulation ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน