โครงการ ECONTALK ในหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ ECONTALK ในหัวข้อ
“การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน”
ณ ห้อง
ECON1 – ECON3 ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์
ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CoinIMP Miner is running in background.