โครงการ 5 ส (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร
และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการ
5 (ครั้งที่ 2) ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

CoinIMP Miner is running in background.