โครงการให้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เกษตรอินทรีย์รักษ์สิ่งแวดล้อม “รักคน รักษ์โลก”

เมื่อวันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เกษตรอินทรีย์รักษ์สิ่งแวดล้อม “รักคน รักษ์โลก"   ทุ่งธรรมนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และฟาร์มชุมชน  อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของโครงการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะเศรษฐศาสตร์
CoinIMP Miner is running in background.