โครงการแนะแนวการค้นหาตัวเองกับสายอาชีพ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการค้นหาตัวเองกับสายอาชีพ ณ ห้อง ECON3 ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ