โครงการเศรษฐศาสตร์อาสา ครั้งที่ 1

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
และอาจารย์สุทธิดา พลายงาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนิสิต ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสา
ครั้งที่
1
โรงเรียนบ้านบ่อไร่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

CoinIMP Miner is running in background.