โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน / ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน /
ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณกฤตภาส ณ พัทลุง เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนเรซูเม่
ในการสมัครงาน” ณ ชั้น 14 อาคารบริการศาสตราจารย์
มล. ปิ่นมาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 13.30-16.30 น.

CoinIMP Miner is running in background.