โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CoinIMP Miner is running in background.