โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านการดำเนินงานพัสดุ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายใน

และภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วม

โครงการ"อบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านการดำเนินงานพัสดุ"

โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถแสงรินทร์ จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร

ณ  ชั้น 11 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล