โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์
ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม
“ธรรมพอดี ทำพอเพียง" โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต
ติกขฺปญฺโญฺ)
วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี พร้อมรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาล หรือทุนทรัพย์
เพื่อนำมาดูแลผู้ป่วย คนชรา และเด็กกำพร้าในความอนุเคราะห์ของทางวัด

บุญสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
อย่ารอช้าเมื่อคุณมีโอกาสที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น"
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

CoinIMP Miner is running in background.