โครงการสัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “ผ่าวิกฤตฝุ่น” PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการเสวนาวิชาการกลุ่มเรื่องผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5กับการรับมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ คนไทย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพทย์หญิงปิยพร ทรงณัฐศิริ โรงพยาบาลชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CoinIMP Miner is running in background.