โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM สายวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้
จัดโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้
KM
สายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์
กระบวนการและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นผู้บรรยาย ณ ชั้น
14 ห้องประชุมปักษาสวรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

CoinIMP Miner is running in background.