โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง การเตรียมข้อมูลและสร้างแฟ้มข้อมูล ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และการเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยผ่านแบบสอบถามก่อนที่จะไปใช้ Mplus ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

CoinIMP Miner is running in background.