โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
KM ด้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา
2561 ให้กับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง การเตรียมข้อมูลและสร้างแฟ้มข้อมูล
ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
SPSS และการเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยผ่านแบบสอบถามก่อนที่จะไปใช้
Mplus ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 คระเศรษฐศาสตร์  เวลา 09.00
– 12.00 น.