โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM สายปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM สายปฎิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ เรื่อง การเปิด/ปิด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอย่างถูกวิธีพร้อมวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ” เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ห้องเรียนของคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร