โครงการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2562 คณะเศรษฐศาสตร์
ได้จัดโครงการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน ณ ชั้น
14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล