โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เข้าร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

CoinIMP Miner is running in background.