โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

ได้จัด
โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณชัชวีร์ แก้วมณีโชติ รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าทีมสนับสนุนการตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้บรรยายเรื่อง “การวางแผนทางการเงินสำหรับบัณฑิตจบใหม่" ณ
ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20

CoinIMP Miner is running in background.