โครงการปฐมนิเทศ หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ หลักสูตรนานาชาติ ณ  ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารบริการศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล