โครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล