แนะแนวการเรียนในประเทศญี่ปุ่นแก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ
ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
แนะแนวการเรียนในประเทศญี่ปุ่นแก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว ก่อนนำนิสิตร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น
เรื่อง
Japanese Economy Since 1980 โดย Professor
Takeda และช่วงบ่ายได้เข้าพบผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเมจิ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

CoinIMP Miner is running in background.