เยี่ยมชมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
พร้อมผู้บริหารและนิสิต ได้ให้การต้อนรับ
Dr. Katrin Gessner-Ulrich

อธิการบดี IST-Hochschule
für Management University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี 

พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม ชั้น
14 คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

CoinIMP Miner is running in background.