เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Zhang Honglie ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จาก Yunnan University of Finance & Economics เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน