อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร

หน้าแรก

คณาจารย์ / อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร

อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร

E-Mail : thanakhom@g.swu.ac.th

Phone: 02-649-5000 ต่อ 15550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

M.Econ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563

งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Srisaringkarn, T. (2019). Financial and residential decision for retirement in Thailand. SIBR conference(Republic of Korea) proceeding, k20-059.

Labor Economics

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.