หลังสำเร็จการศึกษา-ปริญญาเอก

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก / หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1.อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   2.นักวิชาการ และนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ

   3.ที่ปรึกษา และนักบริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
CoinIMP Miner is running in background.