หลักสูตร-ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

            ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program

in Managerial Economics 

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ คือ การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

เวลาเรียน

            เรียนนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

สถานที่เรียน

            เรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตลอดหลักสูตร

จำนวนที่รับ

            รับสมัครนิสิตแผน ก แบบทำปริญญานิพนธ์ 25 คน และแผน ข

ทำสารนิพนธ์ 25 คน

คำอธิบายรายวิชา

ศฐ 510 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 2(2-0-4)

ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีอุปสงค์อุปทาน ตลาดประเภทต่างๆ ความล้มเหลว
ของตลาด ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานที่จําเป็นในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพอการจัดการ 3(2-2-5)

ศึกษาสมการทางเศรษฐมิติและแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์แบบต่างๆ แปรผลและวิเคราะห์
ผลจากแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยนําหลักการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทั้งในองค์กร

ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต ทฤษฎี
ราคา ทฤษฎีที่ว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างตลาด ทฤษฎี สวัสดิการสังคม รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหากลไกตลาดล้มเหลว รวมถึงการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

ศฐ 513 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป รวมทั้งแบบจําลองการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาและนโยบาย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559-17
เศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการประยุกต์ใช้
ในภาคธุรกิจ

ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลายท้งัในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

ศฐ 531 เศรษฐศาสตรการจัดการประยุกต์ 3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตรการจัดการมาประยุกตใช์ ้ในองค์กร เพื่อเพมประสิทธิภาพและความ
เสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคกรภาครัฐและ ภาคเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามแบบของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

ศฐ 532 เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ภาวะผู้นํากับการจัดการเชิงกลยุทธ์การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติเปรียบเทียบการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในองค์กร

ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 1(0-2-1)

สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การจัดการที่เป็นประเด็นร่วมสมัยให้เกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้าน ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง ประเด็นการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้อง

ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 3(2-2-5)

ศึกษาหลักแนวคิดและประเด็นสําคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการวางแผนและการประเมินโครงการ รวมถึงบทบาท คุณลักษณะ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ วิเคราะห์โครงการและการจัดเตรียมโครงการ เทคนิควิธีการ รูปแบบการวางแผนและการประเมินผลโครงการ สังเคราะห์กรณีศึกษาการ ประเมินการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน 3(2-2-5)

ศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการเงินและการคลัง เทคนิคต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจทิ ี่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทางการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

ศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งในส่วนของการผลิต การกระจายสินค้า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์และการวางแผนระบบระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในกรณีภาครัฐและภาคเอกชน

ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

วิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนในการกําหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ

ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

ศึกษากระบวนการ ความหมาย การวางแผน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งกรณีศึกษาในการปรับปรุงกระบวนการจัดการรูปแบบใหม่ในอนาคตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

New Accordion Tab

Empty section. Edit page to add content here.

ศฐ 636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีเกมที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมใน
การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การกําหนดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนและการแข่งขันทางธุรกิจ

ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจดการองค์กร การลงทุนในทนมนุษย์การศกษาและการฝึกอบรมีสุขภาพและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนษยุ ์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การ
วางแผนอัตรากําลังคน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวสดั ิการ แรงงาน
สัมพันธ์ การประเมินผลการทํางาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหท้ ัน
ต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก

ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน 3(3-0-6)

วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนวิวัฒนาการและขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้า การลงทนและระบบ ุ
การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ
สังเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากกรณีศกษา

ศฐ 639 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ศึกษาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการนําไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบายเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีดุลการชําระเงิน การปรับตัวของดุลการชําระเงิน
ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถงนโยบายการค ึ ้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

[kc_column_text# _id="932211"]

[/kc_column_text#]

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

การวิจัยขั้นสูงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรคทางว ์ ิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ศฐ 692 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์ต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต