หลักสูตร-ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

            ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program

in Managerial Economics 

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ คือ การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

เวลาเรียน

            เรียนนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

สถานที่เรียน

            เรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตลอดหลักสูตร

จำนวนที่รับ

            รับสมัครนิสิตแผน ก แบบทำปริญญานิพนธ์ 25 คน และแผน ข

ทำสารนิพนธ์ 25 คน

คำอธิบายรายวิชา

ศฐ 510 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 2(2-0-4)

ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีอุปสงค์อุปทาน ตลาดประเภทต่างๆ ความล้มเหลว
ของตลาด ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานที่จําเป็นในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

ศฐ 511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพอการจัดการ 3(2-2-5)

ศึกษาสมการทางเศรษฐมิติและแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์แบบต่างๆ แปรผลและวิเคราะห์
ผลจากแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยนําหลักการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทั้งในองค์กร

ศฐ 512 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

ศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต ทฤษฎี
ราคา ทฤษฎีที่ว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างตลาด ทฤษฎี สวัสดิการสังคม รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหากลไกตลาดล้มเหลว รวมถึงการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

ศฐ 513 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคสำนักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป รวมทั้งแบบจําลองการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาและนโยบาย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559-17
เศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการประยุกต์ใช้
ในภาคธุรกิจ

ศฐ 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลายท้งัในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

ศฐ 531 เศรษฐศาสตรการจัดการประยุกต์ 3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตรการจัดการมาประยุกตใช์ ้ในองค์กร เพื่อเพมประสิทธิภาพและความ
เสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคกรภาครัฐและ ภาคเอกชน ตลอดจนวิเคราะห์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามแบบของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

ศฐ 532 เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ภาวะผู้นํากับการจัดการเชิงกลยุทธ์การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติเปรียบเทียบการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในองค์กร

ศฐ 533 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 1(0-2-1)

สัมมนาและวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การจัดการที่เป็นประเด็นร่วมสมัยให้เกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้าน ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง ประเด็นการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้อง

ศฐ 631 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 3(2-2-5)

ศึกษาหลักแนวคิดและประเด็นสําคัญต่างๆที่เกี่ยวกับการวางแผนและการประเมินโครงการ รวมถึงบทบาท คุณลักษณะ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ วิเคราะห์โครงการและการจัดเตรียมโครงการ เทคนิควิธีการ รูปแบบการวางแผนและการประเมินผลโครงการ สังเคราะห์กรณีศึกษาการ ประเมินการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศฐ 632 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน 3(2-2-5)

ศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการเงินและการคลัง เทคนิคต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจทิ ี่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทางการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศฐ 633 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

ศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งในส่วนของการผลิต การกระจายสินค้า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์และการวางแผนระบบระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในกรณีภาครัฐและภาคเอกชน

ศฐ 634 การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

วิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนในการกําหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ

ศฐ 635 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

ศึกษากระบวนการ ความหมาย การวางแผน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งกรณีศึกษาในการปรับปรุงกระบวนการจัดการรูปแบบใหม่ในอนาคตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

New Accordion Tab

Empty section. Edit page to add content here.

ศฐ 636 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีเกมที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมใน
การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การกําหนดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนและการแข่งขันทางธุรกิจ

ศฐ 637 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจดการองค์กร การลงทุนในทนมนุษย์การศกษาและการฝึกอบรมีสุขภาพและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนษยุ ์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การ
วางแผนอัตรากําลังคน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวสดั ิการ แรงงาน
สัมพันธ์ การประเมินผลการทํางาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหท้ ัน
ต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก

ศฐ 638 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน 3(3-0-6)

วิเคราะห์กระบวนทัศน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนวิวัฒนาการและขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้า การลงทนและระบบ ุ
การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ
สังเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากกรณีศกษา

ศฐ 639 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ศึกษาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการนําไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบายเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีดุลการชําระเงิน การปรับตัวของดุลการชําระเงิน
ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถงนโยบายการค ึ ้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

[kc_column_text# _id="932211"]

[/kc_column_text#]

ศฐ 691 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

การวิจัยขั้นสูงที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรคทางว ์ ิชาการ การบูรณาการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ศฐ 692 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์ต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet