หลักสูตร-ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Economics

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

การวิจัยและเรียนรู้บนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ การสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

เวลาเรียน

เรียนในเวลาราชการ

สถานที่เรียน

    เรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตลอดหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

ศฐ 617 คณิตเศรษฐศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต

ศึกษาเมทริกซ์ และกำหนดตัวแปรแต่ละประเภท ตัวก าหนดจาโกเบียน เฮชเชียน โบเดอร์เฮช
เชียน แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เชิงสถิติทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพ
ของรายได้ประชาชาติในตลาดสินค้าและตลาดเงิน การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ดุลยภาพสถิติเชิง
เปรียบเทียบ แบบจ าลองปัจจัยและผลผลิต และน าสมการเชิงอนุพันธ์และสมการผลต่างสืบเนื่อง มาอธิบาย
เศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต โดยใช้คณิตศาสตร์
 

ศฐ 711 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง 4(4-0-8)

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการเลือกบริโภคข้ามเวลา พฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎี
เกมส์ และการวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป ทฤษฎีสวัสดิการสังคมและการอยู่ดีกินดีความล้มเหลวของตลาด
รวมถึง การเลือกที่เสียประโยชน์ และจรรยาบรรณวิบัติ การตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และทฤษฎี
สัญญา 

ศฐ 712 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง 4(4-0-8)

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคของส านักต่าง ๆ การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป
แบบจ าลองการจ าเริญทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนอย่างมีเหตุผล ทฤษฎีวัฏจักรจริง การวิเคราะห์ด้วย
เศรษฐศาสตร์เคนส์เซียนและส านักอื่น ๆ ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ผลของการ
คาดคะเนต่ออัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงินการคลังในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ทฤษฎีและนโยบายการจ้าง
งาน สังเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค ปัญหาการเงินระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์

ศฐ 713 เศรษฐมิติขั้นสูง 4(3-3-6)

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ การสร้าง และการประมาณค่าตัวแบบจ าลองทางเศรษฐมิติด้วยข้อมูล
อนุกรมเวลา การประมาณความสัมพันธ์ที่มีการทิ้งช่วงเวลา แบบจ าลองอนุกรมเวลา ข้อมูลแบบซ้ า
แบบจ าลองแก้ไขค่าความคลาดเคลื่อน แบบจ าลองส าหรับการประมาณการความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะ
ยาว แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง แบบจ าลอง vector autoregressive การวิเคราะห์ปัจจัยกระตุ้น
-17-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผลตอบสนอง แบบจ าลองโคอินทีเกรชัน แบบจ าลองที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ รวมถึงปัญหาในแต่
ละแบบจ าลองและแนวทางการแก้ไข โดยประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการศึกษาเชิงประจักษ

ศฐ 771 วิธีวิทยาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 3(2-2-5)

ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้าง
และรูปแบบของการวิจัย การเลือกหัวข้อ การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย วิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อท าการวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย ข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมการน าเสนอผลงานวิจัย 

หมวดวิชาเลือก

ศฐ 821 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6)

ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะการวิเคราะห์การจัดการภาครัฐด้วยแนวคิดต้นทุน-ผลได้
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาษีอากร เงินโอนและหนี้
สาธารณะ แนวคิดและข้อเสนอของสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคมทฤษฎีว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม และ
ภาวะที่เหมาะสมของสังคม การใช้นโยบายเพื่อสวัสดิการของสังคมหรือรัฐวิสาหกิจ

ศฐ 831 ทฤษฎี และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฏีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ วิเคราะห์นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ศฐ 832 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิด แบบจ าลอง และทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน การปรับดุลการช าระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบต่าง ๆ และนโยบายมหภาคภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก และบทบาท
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ศฐ 841 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)

ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข และการจัดสรรทรัพยากรทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อุปสงค์และอุปทาน ประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมทางสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ รวมถึงนโยบายการสร้างหลักประกันทางด้านสุขภาพ

ศฐ 851 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้าง
และรูปแบบของการวิจัย การเลือกหัวข้อ การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย วิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อท าการวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย ข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมการน าเสนอผลงานวิจัย 

ศฐ 852 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6)

ศึกษาบทบาทของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาก าลังคน อุปสงค์และอุปทานของการศึกษา การ
ลงทุนและผลตอบแทนของการศึกษา การประเมินค่าทุนมนุษย์ นโยบายและการวางแผนก าลังคนและ
การศึกษา บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา

ศฐ 861 หัวข้อส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)

ศึกษากรณีศึกษาในประเด็นเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ครอบคลุมการจัดการด้าน
ที่สนใจ โดยประยุกต์ร่วมกับสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ ผ่านทางงานเขียนเชิงวิชาการหรือการรายงาน

ศฐ 862 การศึกษารายบุคคล 3(2-2-5)

ศึกษาหัวข้อที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอเนื้อหาภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสามารถตรงตามหัวข้อและเทคนิควิธีการวิเคราะห์ที่จ าเป็น

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet