หลักสูตร(นานาชาติ)update

undefined

 

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Economics (International)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม :    เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ  :    ศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ)

                 ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม :    Bachelor of Economics (International Program)

                 ชื่อย่อ  :    B. Econ. (International Program)

Course Description

General Education Courses

 

undefined

1. Language Sector

Empty section. Edit page to add content here.
undefined

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) เปิดรับเข้าศึกษาจำนวน 5 รอบ… อ่านเพิ่มเติม

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท โดยมีค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 1,700 บาท

[
CoinIMP Miner is running in background.