รับสมัครนิสิตปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มศว หลักสูตร 2 ปี เรียนที่ มศว ประสานมิตร เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และศึกษาดูงานต่างประเทศ

รับสมัครนิสิตปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มศว หลักสูตร 2 ปี เรียนที่ มศว ประสานมิตร เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และศึกษาดูงานต่างประเทศ

รับสมัครนิสิตปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มศว หลักสูตร 2 ปี เรียนที่ มศว ประสานมิตร เรียนเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ และศึกษาดูงานต่างประเทศ เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 62 รับสมัครผู้สนใจที่จบ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร รอบแรก วันนี้ – 15 ก.พ. 62 |รอบสอง เร็วๆนี้ เศรษฐศาสตร์หลักสูตรประยุกต์การจัดการ ด้านการเงิน/ด้านโลจิสติกส์/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

อ่านต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคปกติ

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคปกติ

แผนการเรียนปกตินักเรียนไทย  ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาทนักเรียนต่างชาติ ประมาณภาคการศึกษาละ 60,000 บาทจํานวนรับนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตแผนการเรียนปกติ 120 คนโครงการพิเศษ 60 คนคณะเศรษฐศาสตร์Faculty of Economics มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มี คุณภาพและคุณธรรมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางทฤษฎี สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศได้อย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวกับการ เปลี่ยนแปลงของตลา…

อ่านต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม แผนการเรียนปกติภาคเรียนละ 20,000 บาทเรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.โครงการพิเศษภาคเรียนละ 30,000 บาทเรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.และ วันเสาร์-อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น.จํานวนรับนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตแผนการเรียนปกติ 120 คนโครงการพิเศษ 60 คนคณะเศรษฐศาสตร์Faculty of Economics มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มี คุณภาพและคุณธรรมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทาง…

อ่านต่อ

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary's University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะเศรษฐศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary's University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย โดยไม่เรียงลำดับคะแนน ดังนี…

อ่านต่อ
รับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ มหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ มหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ มหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน 1-2 เทอม (เปิดเทอม กันยายน 2564) เรียนฟรี ที่ญี่ปุ่น คุณสมบัติ 1. เป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 2. มีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำดังนี้ TOEFL iBT 61 หรือ TOEIC 600 หรือ IELTS 5.0 * นิสิตสามารถโอนหน่วยกิตจาก ม.เมจิ มา มศว ได้ ** นิสิตต้องจ่ายค่าเดินทาง รวมถึงค่าที่พักและอาหาร (เดือนละประมาณ 80,000 เยน) นิสิตที่สนใจ ให้ติดต่ออาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี email: danait@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 25 ก.พ. นี้

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ประกาศนิสิต

เข้าสู่ระบบ