เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

795

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

746

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี

22

จำนวนนักศึกษาปริญญาโท

27

จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่า…

อ่านต่อ
โครงการ ECON SWU Seminar Series 2020-2021

โครงการ ECON SWU Seminar Series 2020-2021

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จ…

อ่านต่อ