หน้าแรก

วิจัย / วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ โดยมีการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ คือแบบออนไลน์ (ISSN 2630-0028) และแบบตีพิมพ์ (ISSN 1906-8522) กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

วารสารวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ยินดีพิจารณาบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นผลงานของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

กระบวนการพิจารณา

 1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

 2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จำนวน 2 ท่าน (Blind Review)

 
 

กำหนดการส่งต้นฉบับ

เปิดรับต้นฉบับตลอดทั้งปี หากบทความใดได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน จะได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ตามลำดับ

วิธีการส่งต้นฉบับ

สามารถส่งต้นฉบับได้ที่ วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งต้นฉบับได้ที่ E-mail : epjswu@gmail.com

กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พุทธกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการและประสานงาน

นางสาวสุพัตรา มงคลบัณฑิต

นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล

นางสาววัชชรียา อารุณ