วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ประจำปีพุทธศักราช 2562 เวลา 07.00-10.00 น. ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร